تاریخ امروز : پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹

کتیا

آنچه در این دوره میاموزید:

کلیات نرم افزار:

 • معرفی نمای شماتیک
 • معرفی محیط های مورد استفاده در نرم افزار
 • روشهای مختلف ورود به محیط های نرم افزار
 • گروه بندی میله ابزار ها
 • نحوه اجرای میله ابزار ها و نحوه فراخوانی آنها
 • معرفی درخت طراحی و شرح وظایف آن
 • روشهای تنظم درخت طراحی
 • آنالیز رنگها در نرم افزار catia
 • عملکرد ماوس در نرم افزار

محیط sketcher

دستورات مربوط به میله ابزار view

 • Fly mode 2- fit all in    ۳- pan    ۴- rotate    ۵- zoom in    ۶- zoom out    ۷- normal view    ۸- create multi view

۹-Quick view    ۱۰- view mode    ۱۱- hide/show    ۱۲- swap visible space

میله ابزار sketch tools

۱-snap to point    ۲- grid    ۳- construction / standard element    ۴- geometrical constraints    ۵- dimensional constraint

میله ابزار profile

 • Profile 2- predefined profile    ۳- circle    ۴- spline    ۵- conic    ۶- line    ۷- point

میله ابزار operation

 • Corner 2- chamfer    ۳- ۳D Geometry    ۴- relimitations    ۴-۱- trim   ۴-۲- break    ۴-۳- quick trim

۴-۴- close arc    ۴-۵- complement    ۵- mirror    ۶- symmetry    ۷- translate    ۸- rotate    ۹- scale    ۱۰- offset

میله ابزار  ۳D geometry

 • Project 3d elements 2- intersect 3d  elements    ۳- project 3d silhouette edges

 

 

میله ابزار constraint

 • Constraints 2- defined in dialog box    ۳- contact constraint    ۴- fix together    ۵- auto constraint

۶- animate constraint    ۷- edit multi constraint

محیط  part design

شرایط ورود به محیط part design

میله ابزار sketch based features

 • Pad 2- pocket    ۳- shaft    ۴- groove    ۵- hole    ۶- rib    ۷-slot    ۸- stiffener    ۹- solid combine
 • Multi sections solid 11-remove multi sections solid

میله ابزار dress up features

 • Fillets 2- chamfer    ۳- drafts     ۴- shell    ۵- thickness    ۶- thread / tap    ۷- remove face

میله ابزار   transformation features

 • Transformations 2- mirror    ۳- patterns    ۴- scale

میله ابزار  boolean operations

 • Assemble 2- add    ۳- remove    ۴- intersect    ۵- union trim    ۶- remove lump

میله ابزار   measure

 • Measure between 2- measure item    ۳- measure inertia

روشهای ویرایش قطعات در محیط part design

نحوه ایجاد پلان های غیر استاندارد

محیط   assembly design

نحوه ورود به محیط  assembly design

نحوه وارد کردن قطعات در محیط  assembly design

میله ابزار  product structure tools

 • Component product part 2- existing component    ۳- replace component    ۴- graph tree reordering    ۵- generate numbering    ۶- multi instantiation    ۷- selective load    ۸- manage represetations

 

میله ابزار move

 • Manipulation 2- snap    ۳- explode    ۴- stop manipulate on clash

میله ابزار constraints

 • Coicidence constraint 2- contact constraint    ۳- offset constraint    ۴- angle constraint    ۵- fix component

۶- fix together    ۷- quick constraint    ۸- flexible/ rigid sub assembly    ۹- change constraint    ۱۰- reuse pattern

نحوه وارد کردن قطعات استاندارد

محیط drafting

معرفی جدول new drawing creation

معرفی نمای فعال

نحوه جابجا کردن نماها

نحوه اعمال مقیاس بر روی نماها

نحوه اعمال جزئیات

نحوه استفاده از دستور view creation wizard

وارد کردن نمای تکی به کمک میله ابزار projections

 • Front view 2- unfolded view    ۳- view from 3d    ۴- projection view     ۵- auxiliary view    ۶- isometric view

۷- advanced front view

میله ابزار  sections

 • Offset section view 2- aligned section view    ۳- offset section cut    ۴- aligned section cut

میله ابزار detail

 • Details view 2- detail view profile    ۳- quick detail view    ۴- quick detail view profile

میله ابزار clippings

 • Clipping view 2- clipping view profile    ۳- quick clipping view    ۴- quick clipping view profile

میله ابزار  break view

 • Broken view 2- breakout view    ۳- add 3d clipping

 

میله ابزار dimensions

 • Dimensions 2- chained dimension    ۳- cumulated dimension    ۴- stacked dimension     ۵- length /distance dimension    ۶- angle dimension    ۷- radius dimension     ۸- diameter dimension     ۹- chamfer dimension

 

۱۰-thread dimension    ۱۱- coordinate dimension    ۱۲- hole dimension    ۱۳- coordinate dimension table

میله ابزار  tolerance

 • Datum feature 2- geometrical tolerance

میله ابزار annotations

 • Taxt 2- text with leader    ۳- balloon text replicate    ۴- datum target    ۵- text template placement    ۶- symbols

۷-table

میله ابزار dreaa up

 • Axis and threads 2- area fill arrow

نحوه قرار دادن کادر دور نقشه در محیط  working view

نحوه اعمال اندازه گذاری اتوماتیک

نحوه ایجاد بالن گذاری اتوماتیک

 

دانلود جزوه آموزشی:

catia

به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار سایت

اجرای طرح ارزیابی عملکرد پرسنل موسسه سبحان
images
آموزش حرفه ای بازاریابی و فروش
شاخص
حرفه ای و کاربردی نحوه ساختن صفحات وب را یاد بگیرید
شاخص
آموزش حسابداری ویژه اشتغال
شاخص حسابداری
روتوش حرفه ای تصاویر و تصویر سازی
شاخص حرفه ای۱
آموزش کامپیوتر با ارائه مدارک معتبر(فنی و حرفه ای، سازمان مدیریت و ICDLجهانی)
شاخص مقدماتی